Regulamin konursu na facebooku "Moja szekspiria"

Regulamin konkursu na Facebooku „Moja Szekspiria”

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1.     Organizatorem Konkursu jest Agencja LAH z siedzibą przy ul. Konckiego 4A / 15, 40-040 Katowice, Polska, identyfikującą się numerem NIP 6342887185, REGON 366524410, dalej zwany „Organizatorem”.
 2.     Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 3.     Konkurs rozpoczyna się dnia 20 grudnia 2023 r. godz.17:00:00, a kończy się dnia 23 grudnia 2023 r. o godz. 14:00:00 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
 3. a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
 4. b)     ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. c)     posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 6. d)     posiada konto (profil) w serwisie Facebook,
 7. e) wykona Zadanie Konkursowe.
 8. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2  Regulaminu.
 9. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 10. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:
 11. napisania komentarza pod postem konkursowym
 12. oznaczeniu w komentarzu osoby, z którą chciałby uczestniczyć w premierze spektaklu „Szekspirie”
 13. napisania w komentarzu uzasadnienia dlaczego akurat z tą osobą chce zobaczyć wskazany spektakl
 14. Wykonanie Zadania Konkursowego oznacza realizację przez Użytkownika wszystkich powyższych podpunktów. 
 15. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 16.   Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  
 18. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 19. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 20. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 21. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 22. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

 

 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 1 (słownie: jednego) Zwycięzcę , którzy w ocenie Komisji Konkursu wykona Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
 3. Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie nagroda w postaci podwójnego zaproszenia na premierę spektaklu „Szekspirie” w Krakowie
 4.     Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
 5. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy najpóźniej w dniu 23 grudnia 2023 r.
 6.     Zwycięzca Konkursu oraz pozostali uczestnicy zostaną poinformowani o uzyskaniu wyborze Wygranego poprzez zamieszczenie nazwy profilu w komentarzu pod postem konkursowym.
 7.     Informacja nt. szczegółów wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook.
 8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia Zwycięzcy przez Organizatora, wiadomości prywatnej w serwisie Facebook informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail
 9. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
 11. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres e-mail wskazany przez Zwycięzcę w terminie do 30 grudnia 2023r. w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.
 12. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 13. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
 14. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
 15. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko 1 (słownie: jeden) raz/więcej niż 1 (słownie: jeden) raz.
 16. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
 17. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

 

 

 • 5. Dane Osobowe
 1.     Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2.     Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3.     Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
 4.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono Konkurs.
 6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail kontakt@whatthenut.pl
 8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
 9. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
 1.     Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs „Moja Szeskpiria” na adres e-mail kontakt@whatthenut.pl związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 7 dni po zakończeniu Konkursu.
 2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamację.
 3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację w wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w piśmie zawierającym reklamację.
 4.     Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.

 

 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2023 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://whatthenut.pl
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 7.     Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany, przeprowadzany ani popierany przez serwis Facebook ani z nim związana.
 8.     Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.  

 

Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.